Keuzevakken - Universiteit Leiden (2023)

Vrijwel alle cursussen bieden keuzevakken aan in het studieprogramma. Je kunt deze ruimte op verschillende manieren invullen.

Hoeveel keuzes heb ik?

Het aantal keuzevakken verschilt per opleiding. zienstudie gidsHoeveel keuzevakken je programma biedt.

Kleiner

Een minor is een samenhangend pakket van vakken dat door de universiteit wordt vastgesteld. Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen studierichting. Je kunt een minor doen in Leiden, maar ook aan andere universiteiten. De Universiteit Leiden heeft hiervoor speciale afspraken gemaakt met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.Lees meer over minderjarigen.

Optioneel

Je kunt ook je eigen cursuspakket samenstellen uit de cursussen van de Universiteit Leiden of andere universiteiten. Hiervoor dien je een aanvraag in bij de examencommissie van je opleiding.

uit het land

Je kunt keuzevakken gebruiken om naar het buitenland te gaan voor een studie, stage of onderzoeksproject. Lees meer overin het buitenland studerenof neem contact met u opbuitenlandse coördinatorvonStudenten adviseurnaar de mogelijkheden in uw studio.

Praktijk methoden oefeningen

Je keuzeplek kun je vullen met een aStage of onderzoeksproject. vonStage- of onderzoekscoördinatorKun je me daar ook iets over vertellen?carrière dienstenje kan helpen

toestemming van de examencommissie

Als je besluit om een ​​volledige minor in Leiden, Delft of Rotterdam te doen, hoef je in principe geen toestemming te vragen aan de examencommissie. Dit is vereist voor alle andere opties voor het vullen van het verplichte keuzegebied. binnenstudie gidsen meer informatie vind je in de onderwijs- en examenregeling van je opleiding.

(Video) Opleidingspresentatie Japanstudies

Optioneel

Informatie over de keuzevakken vind je in de studiegids.

studie gids

NEEstudie gidsKeuzevakken van alle universiteiten staan ​​op een rij, gesorteerd op interessegebied.

Mogelijkheden

 • Het iskeuzecolleges(doorstudie gids)
 • klein, verdrietwebsite
 • dozen van eeneen ander programma van deze universiteit.
  Voorbeeld: Een student van de juridische loopbaan kiest als keuzevak een verplicht vak van de notariële loopbaan.
 • Engelse onderwerpendie de faculteit aanbiedt aan buitenlandse studenten, de zgn'Leiden Rechtscolleges'. Sommige Leidse rechtenvakken zijn identiek aan een keuzevak; in dit geval kun je de cursus maar één keer volgen (vraag bij twijfel vooraf aan de coördinator);
 • Het isCollege keuzevakken(doorstudie gidsof bezoek de website van de andere universiteit).
 • dozen erinandere Nederlandse universiteiten. Je kunt een keuzevak volgen aan een andere universiteit door een officieel examenbewijs op te sturen naar het Onderwijs Informatie Centrum. Om een ​​keuzevak aan een andere universiteit te volgen, heb je eerst toestemming nodig van je studieadviseur.
 • dozen erinbuitenlandse universiteiten(Zie hieronder).

Toegang tot keuzevakken

Raadpleeg altijd de vakbeschrijving van het keuzevak op de website, zoals:

 • Sommige keuzevakken zijn alleen bedoeld voor studenten in het tweede of derde jaar van het baccalaureaat (afhankelijk van het niveau van het vak, dat staat ook in de beschrijving);
 • Voor sommige keuzevakken gelden “toelatingseisen”: Dit betekent dat bepaalde vakken behaald moeten worden voordat het keuzevak gevolgd kan worden. Voor derdejaars keuzevakken is het wenselijk dat de gehele voorbereidende fase wordt doorlopen;
 • Sommige keuzevakken hebben een maximum aantal deelnemers. Dan: opname in opnamevolgorde, vol is vol;
 • De duur van de aangeboden keuzevakken kan variëren. binnenstudie gidsDe opleiding geeft aan in welk semester/blok keuzevakken gevolgd moeten worden. Veel facultaire keuzevakken worden aangeboden in het aanbevolen semester/blok, maar niet allemaal. Sommige keuzevakken worden buiten dit semester aangeboden. Het is daarom belangrijk dat je van tevoren weet welke keuzevakken je wilt volgen en wanneer deze worden aangeboden. De meeste keuzevakken worden elk jaar aangeboden, sommige cursussen worden slechts om de twee jaar aangeboden.

Recorder

Een keuzevak aan de Universiteit Leiden kun je aanvragen via USIS.

Volg je keuzevakken aan een andere faculteit van de Universiteit Leiden, neem dan contact op met de betreffende faculteit om je in te schrijven als keuzevak/student. Informatie hierover is te vinden op de website van de betreffende universiteit.

Annotatie:

(Video) Opleidingspresentatie Natuurkunde

 • Een keuzevak moet minimaal 5 ECTS omvatten als onderdeel van het verplichte curriculum.
 • Cursussen bij het Talencentrum kunnen niet als verplichte keuzevakken worden gevolgd.

Keuzevakken in het buitenland volgen

Om vakken in het buitenland te volgen, moet je eerst contact opnemen met de universiteit.Afdeling Internationaal Onderwijs. Buitenlandse opleidingen kunnen worden omgezet bij het International Office. U levert een afschrift aan het Onderwijs Informatie Centrum voor de administratieve verwerking van deze vakken. Nadat de OIC de aanmelding voor een vak heeft ontvangen, kan in het aanmeldingsformulier worden vermeld dat deze vakken worden opgenomen in het vrije keuzevak (mits ze aan de eisen voldoen).

Stage als optie

Je kunt de stage alleen als keuzevak (bachelor) gebruiken als je start bij Rechtswinkel en voldoet aan de gestelde eisen. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de studieadviseurs. Studenten van de bachelor Notarieel recht hebben er meerMogelijkheden.

Voor andere praktijken kan alleen een studiepunt worden behaald als het een verplicht onderdeel van het curriculum is, zoals bij de master Business Law, of als het een keuzeonderdeel is van het curriculum, zoals bij de profielen van de master Criminologie.

Diploma scriptie en keuzevak

De afstudeerscriptie kan in principe niet als keuzevak worden gevolgd. Indien hiervan wordt afgeweken, dient de begeleider schriftelijk te verklaren dat er geen inhoudelijke overlap is tussen de afstudeerscriptie en het verplichte keuzevak.

Gaststudenten en middelbare scholieren

bezoekende studenten
Studenten van andere universiteiten (juridische en niet-juridische universiteiten) kunnen zich bij de Universiteit Leiden inschrijven als "visiting students" om één of meer (keuze)vakken te volgen.
Procedure:

 • Kijk op de algemene website van de Universiteit Leiden voor de benodigde documenten om je als gaststudent in te schrijven.
 • Vraag een verklaring van geen bezwaar aan bij het OIC-loket.
 • Meld u met de verklaring van geen bezwaar en andere documenten aan bij de informatiebaliePlexus. Na inschrijving aan de Universiteit Leiden als minorstudent (zie hieronder). Let ook op de toelatingseisen! Sommige keuzevakken hebben ingangseisen!

minderjarige studenten
Als student aan een andere faculteit van de Universiteit Leiden is het mogelijk om (keuze)vakken uit de rechtenstudie te kiezen. Let ook op de toelatingseisen voor de keuzevakken!
Voorwaarden:

(Video) Opleidingspresentatie Wiskunde – Online Bachelor Open Dag 12 maart 2022

 • Een vak kan maar in één cursus worden gegeven.
 • Een student die naast zijn rechtenstudie het gymnasium afrondt, mag in principe geen vakken als havo volgen die zich in een latere fase bevinden van de rechtenstudie waarin hij momenteel werkzaam is.
 • In gevallen waarin rechtenstudenten bepaalde (voor)kennis nodig hebben om aan hun studie te beginnen, geldt deze voorwaarde ook voor minderjarige studenten.

Vanwege de organisatorische complexiteit van de opleidingen in het voorbereidend college en de reglementen voor het voorbereidend college is deelname aan cursussen in het voorbereidend college als gaststudent over het algemeen niet mogelijk.

Annotatie:Je moet je inschrijven als deeltijdstudent of gaststudent voordat je aan je studie in het betreffende (keuze)vak begint! Regel dus alles op tijd!!!

Notariële stage optioneel

Studenten notarieel recht dienen tijdens hun studie minimaal drie keuzevakken van in totaal 5 ECTS te volgen (waarvan: 2 keuzevakken op een niveau van minimaal 200 en 1 keuzevak op een niveau van minimaal 300). Dit kan de vorm aannemen van een notarisstage, mits de student aan bepaalde eisen voldoet.
Dit keuzevak biedt notarisstudenten de mogelijkheid om kennis te maken met de notariële praktijk. De studenten dienen zelf een notariële stage te verwerven.Voor aanvang van de stage, moet worden geregistreerd in deDame. Zuster M. Michels(coördinator van de notariële stage) waarna een oriënterend gesprek met hem wordt gepland.

Op het einde van de oefeningen bezorgt de student aan de docent een oefenverslag en een beschrijving van een praktijkcasus. Daarna een interview met mevrouw Michels voor een afsluitend gesprek. Het cijfer wordt zowel toegekend voor de beoordeling van de student door de burgerlijke stand als voor de kwaliteit van het stageverslag. Studenten dienen minimaal 5 weken (25 dagen) stage te lopen. Indien de student slechts een deeltijdstage loopt, dient hij/zij minimaal 3 dagen per week te werken op het studentensecretariaat. Je dient altijd minimaal 25 dagen stage te lopen.

studielast: 5 ECTS-punten
toelatingseisen: Derdejaars middelbare scholier
Analyseren: mondeling interview en werk (stageverslag)
ticket:voortzetting
Recorder: schriftelijk of mondeling aan de docent

(Video) Opleidingspresentatie Taalwetenschap

Gids stageverslag schoolstage notaris

Bereiken: ongeveer 15 A-4. Pagina's moeten doorlopend genummerd zijn.
Inhoud: Lijst van de eerste pagina
- Naam van de leerling
- Registratie nummer
- telefoonnummer
- Naamregistratie
- Oefen methoden oefeningen
- Inhoudsopgave
- Inleiding
- Rapporteren over wat er is gebeurd tijdens de stageperiode
- werken aan één of twee notariële praktijkzaken
- Lijst van geraadpleegde literatuur

Richtlijnen voor structuur, vorm en toeschrijving

Desgewenst kunnen studenten gebruik maken van deHandboek Notarieel Recht van het Privatissimum'.

Levering

Als Duplikat:
binnen 3 maanden na afronding van de stage op de sectie Notarieel Recht onder leiding van de heer M. Michels.

Mondeling:
Nadat de student zijn verslag in tweevoud heeft ingediend en het notariële verslag is ontvangen door de afdeling notarieel recht, wordt een gesprek met de student ingepland voor een mondelinge afsluitende bespreking van het verslag. De student dient zelf mee te nemen naar de bijeenkomst: een geldige studentenkaart en een stageverslag.

Oordeel:
Voor de eindscore:
- het evaluatieverslag van de kabinetsstage
- het stageverslag
- mondeling gesprek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Michels, tel. 071-5277298 ofper post.

Zie ook de informatie inverkiezingsleider.

(Video) Bèta and Life Science - Honours College Video

Videos

1. Opleidingspresentatie Natuurkunde – Online Bachelor Open Dag 12 maart 2022
(Leiden Science - Universiteit Leiden)
2. Opleidingspresentatie Psychologie
(Universiteit Leiden)
3. Animatie Stroomlijnen Universiteit Leiden
(Robert Busschots)
4. Opleidingspresentatie Religiewetenschappen
(Universiteit Leiden)
5. Kom alles te weten over Italiaanse taal en cultuur
(Italianistica Leiden)
6. Open Dag Sterrenkunde Oktober 2021
(Leiden Science - Universiteit Leiden)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 16/03/2023

Views: 6056

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.